Bank zdjęć. Sprzedaż fotografii reklamowej
Design & Photo

Rodzaje licencji

Licencja ROYALTY FREE

I. DEFINICJE
1. Licencjodawca. Firma DP design Dawid Perz, 76-037 Będzino, Mączno 5A, NIP 669-135-15-14, Regon 320275120, posiadająca pełne prawa autorskie do fotografii.
2. Licencjobiorca
Osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zakupu fotografii na podstawie niniejszej umowy.
3. Termin „fotografia”
Jako termin „fotografia” przyjmuje się zdjęcie fotograficzne, które zostało zakupione przez licencjobiorcę i dostarczone w postaci pliku elektronicznego.
Zdjęcia fotograficzne, są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia są przedmiotem praw autorskich należących do DPdesign i w związku z tym objęte są pełną autorskoprawną ochroną.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza licencja reguluje zasady korzystania fotografii zakupionych u licencjodawcy
2. Korzystanie z fotografii jest możliwe wyłącznie na podstawie niniejszej licencji i w zakresie w niej określonym.

III. OŚWIADCZENIE
1. Licencjodawca posiada uprawnienia do udzielenia niniejszej licencji.
2. Licencjobiorcy przysługuje niewyłączne, wielokrotne prawo do korzystania z zakupionych fotografii.
3. Fotografie są chronione prawem autorskim tylko w ich oryginalnej formie.
4. Licencjobiorca nie posiada prawa do odsprzedawania lub przekazywania fotografii za wyjątkiem:
• użycia jej lub jej części w zmienionej formie (zmiany powyżej 20 % powierzchni kadru)
• użycia jej lub jej części jako składnika projektu graficznego
5. Licencjobiorca dołoży wszelkich starań, aby zakupione fotografie były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i nie były rozpowszechniane w sposób niezgodny z tą licencją.
6. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z fotografii nie naruszając dobrych obyczajów i dobrego imienia osób, których wizerunek zamieszczono na tych fotografiach.
7. Jeżeli na zdjęciach znajdują się dowolne znaki towarowe, do ich wykorzystania potrzebne będzie otrzymanie zgody właścicieli tych znaków.
8. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z wykorzystaniem utworów.
9. Licencjobiorca zobowiązany jest do podpisywania użytych fotografii imieniem i nazwiskiem autora fotografii oraz nazwą firmy DP design wg przykładu – © Dawid Perz / DPdesign.pl – w publikacjach, w których zwyczajnie się to robi (np. gazety, czasopisma).

IV. OKRES LICENCJI
1. Licencja jest udzielona na czas nieokreślony.

V. ZAKRES LICENCJI
1. Licencjobiorca może korzystać z fotografii bez ograniczeń terytorialnych.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Licencja zyskuje ważność w chwili pobrania pliku (lub otworzenie płyty CD) ze zdjęciem.
2. Autorskie prawa majątkowe do przedmiotu licencji pozostają wyłączną własnością licencjodawcy. Żadne sformułowanie niniejszej licencji nie może być interpretowane jako przekazanie tych praw Licencjobiorcy w całości lub w części.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Zdjęcia na wyłączność

Itnieje też możliwość zakupu zdjęcia na wyłączność. Dotyczy to tych zdjęć, które nie były jeszcze przez nikogo zakupione. Licencja do tego rodzaju zakupu jest przedstawiana indywidualnie dla danego zdjęcia.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

DP design, 76-042 Rosnowo, Kurozwęcz 6/2
tel. 602 152 762, e-mail: info@dpdesign.pl
www.dpdesign.pl